Ontwikkeling Nieuwe Bierbaai

Op de plaats van het voor­malige  winkelcentrum ’s Gravenhof in Hulst (pand Wilking) komen win­kels  en woningen.
Aannemingsbe­drijf  Ri Jo uit Ossendrecht heeft met de gemeente Hulst een ont­wikkelingsovereenkomst  afgeslo­ten  voor bouw van twaalf apparte­menten  en een stadswoning. Op de begane grond komen commer­ciële ruimten.
Met de invulling van dit deelge­bied  5 van plan Nieuwe Bierkaai komt er schot in de verdere ont­wikkeling  van het stadsvernieu­wingsproject.
Ri Jo heeft het con­cept-  plan al voorgelegd aan de ge­meentelijke  welstandscommissie. Ook de monumentencommissie en de de stichting Beschermd Stadsgezicht Hulst waren daarbij aanwezig.
„Er moeten nog wat onderdelen worden aangepast, maar in grote lijnen kan het bouwplan ieders goedkeuring wegdragen”, zegt wethouder Diana van Damme-Fassaert, die blij is dat er weer be­weging  komt in de Nieuwe Bier­kaai.  „We zijn tevreden dat we ie­mand  hebben gevonden die erg enthousiast is en die dit vlot wil trekken. We zijn nog maar vanaf oktober in gesprek, dus het is vrij snel gegaan.”
Of het plan definitief doorgaat hangt af van de verkoop van de woningen. De ontwikkelaar krijgt een half jaar de tijd om zijn plan­nen te realiseren. Van Damme: „Zelf denkt Ri Jo dat over vier maanden al met de bouw kan worden begonnen.” Nog voor er ruchtbaarheid aan het plan is ge­geven  zijn al twee appartementen verkocht.
De woningen hebben een opper­vlakte  van honderd tot tweehon­derd  vierkante meter. De ge­plande  winkeloppervlakte onder­in  is met tussen vijf- en zeshon­derd  vierkante meter zowat gehal­veerd  ten opzichte van de oor­spronkelijke  visie op dit gebiedje. „De tijden zijn veranderd, je moet niet voor leegstand bouwen”, ver­klaart  de wethouder. „Aan de zij­de  van de Vismarkt en de Frans van Waesberghestraat willen we een etalagefunctie houden, want dat is toch beeldbepalend als je het gebied nadert. Aan de kant van het ’s Gravenhofplein kan bij­voorbeeld  kantoorruimte ko­men.”
Voor de bewoners van de apparte­menten  komen ondergronds een parkeergarage en bergingen, zo­dat  er geen extra druk komt te staan op de parkeerplaatsen in de buurt.
Van Damme hoopt dat het plan positieve invloed heeft op de ver­dere  ontwikkeling van de Nieuwe Bierkaai. „We zijn ook in gesprek met een serieuze gegadigde voor deelgebied 7, het ’s Gravenhof­plein  zelf. Ook hopen we nog steeds de Action in het gebied vast te houden. Die winkel loopt erg goed daar.”

BRON: BN-de Stem.